Headerbild

Kategorier

Årsmöte 9 februari

2020-01-16 i Allmänt

Prenumerera via:

RSS

Falkenbergs OK inbjuder till årsmöte i FOK-stugan söndagen den 9 februari 2020 kl. 16:00.

Dagordning 

 1. Årsmötets öppnande.
 2. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Årsmötets behöriga utlysande.
 4. Fastställande av dagordning
 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 6. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet samt tillika vara rösträknare.
 7. Verksamhetsberättelse.
 8. Förvaltningsberättelse.
 9. Revisionsberättelse.
 10. Fråga om ansvarsfrihet.
 11. Fastställande av medlemsavgifter för 2020.
 12. Fastställande av verksamhetsplan för 2020.
 13. Fastställande av budget för 2020.
 14. Val av

       a) ordförande 1 år
       b) styrelseledamöter
       c) en ungdomsledamot och suppleant till denna, 1 år
       d) utskottsledamöter och ansvariga enligt gällande organisationsplan, 1 år

 1. Val av två revisorer samt en revisorssuppleant, 1 år
 2. Val av valberedning tre stycken, 1 år
 3. Val av ombud till SDF-möten
 4. Inkomna förslag
 5. Övriga ärenden
 6. Årsmötets avslutning

Därefter sedvanlig fika.

ALLA ÄR HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

/Styrelsen

Adress

Falkenbergs OK Christer Nelsén, Thomas Thorilds väg 6 31140 Falkenberg

Kontakt

E-post: info@fok.se

Drivs med KlubbenOnline

Logga in