Headerbild

Kategorier

Kallelse till årsmöte

2024-01-17 i Allmänt

Medlemmar i Falkenbergs OK kallas härmed till årsmöte i klubbstugan på Slättenvägen söndagen den 11 februari 2024 kl. 14:00.

Dagordning

 1. Årsmötets öppnande.

 2. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.

 3. Årsmötets behöriga utlysande.

 4. Fastställande av dagordning.

 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

 6. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet samt tillika vara rösträknare.

 7. Verksamhetsberättelse.

 8. Särskild händelse.

 9. Förvaltningsberättelse.

 10. Revisionsberättelse.

 11. Fråga om ansvarsfrihet.

 12. Fastställande av medlemsavgifter för 2024.

 13. Fastställande av verksamhetsplan för 2024.

 14. Fastställande av budget för 2024.

 15. Val av     a) ordförande 1 år
                 b) styrelseledamöter
                 c) en ungdomsledamot och suppleant till denna, 1 år
                 d) utskottsledamöter och ansvariga enligt gällande . organisationsplan, 1 år

 1. Val av två revisorer samt en revisorssuppleant, 1 år

 2. Val av valberedning tre personer, 1 år

 3. Val av ombud till SDF-möten

 4. Inkomna förslag (bland annat förslag från styrelsen angående renovering av klubbstugan)

 5. Övriga ärenden

 6. Årsmötets avslutning

ALLA ÄR HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

/Styrelsen

Adress

Falkenbergs OK Christer Nelsén, Thomas Thorilds väg 6 31140 Falkenberg

Kontakt

E-post: info@fok.se

Drivs med KlubbenOnline

Logga in