Headerbild

Kallelse till årsmöte

2023-01-17 i Allmänt

Medlemmar i Falkenbergs OK kallas härmed till årsmöte i klubbstugan på Slättenvägen söndagen den 12 februari 2023 kl. 14:00.

Dagordning

1. Årsmötets öppnande.

2. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.

3. Årsmötets behöriga utlysande.

4. Fastställande av dagordning.

5. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

6. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet samt tillika vara rösträknare.

7. Verksamhetsberättelse.

8. Förvaltningsberättelse.

9. Revisionsberättelse.

10. Fråga om ansvarsfrihet.

11. Fastställande av medlemsavgifter för 2023.

12. Fastställande av verksamhetsplan för 2023.

13. Fastställande av budget för 2023.

14. Val av a) ordförande 1 år

b) styrelseledamöter

c) en ungdomsledamot och suppleant till denna, 1 år

d) utskottsledamöter och ansvariga enligt gällande organisationsplan, 1 år

15. Val av två revisorer samt en revisorssuppleant, 1 år

16. Val av valberedning tre personer, 1 år

17. Val av ombud till SDF-möten

18. Inkomna förslag

19. Övriga ärenden

20. Årsmötets avslutning

ALLA ÄR HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

/Styrelsen

Adress

Falkenbergs OK Christer Nelsén, Thomas Thorilds väg 6 31140 Falkenberg

Kontakt

E-post: info@fok.se

Drivs med KlubbenOnline

Logga in